دومین روز از کارگاه معماری خشتی – کتابخانه وزیری

افتتاحیه کارگاه بین المللی خشت

ثبت نام شرکت کنندگان و مهمانی شام