کمیته برگزار کننده کارگاه بین‌المللی معماری خشتی، شهر میراث جهانی یزد: مشکلات و چالش‌های حفاظت

کمیته علمی کارگاه بین‌المللی معماری خشتی، شهر میراث جهانی یزد: مشکلات و چالش‌های حفاظت

کمیته اجرایی کارگاه بین‌المللی معماری خشتی، شهر میراث جهانی یزد: مشکلات و چالش‌های حفاظت