روز سوم از کارگاه معماری خشتی – حمام ابوالمعالی مسجد علاقه بندی

دومین روز از کارگاه معماری خشتی – کتابخانه وزیری